دانلود گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی - کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات عرب

عنوان پژوهش: بررسی فضای فیزیکی و عاطفی و آموزشی/ ساختاری حاکم در مدرسه

فرمت قایل: Word    تعداد صفحات: 115   

از آنجا که هدف از این مرحله از کارورزی آشنایی با مسائل مدارس، توصیف و تفسیر وضعیت امکانات فیزیکی، رویدادهای عاطفی، رویداد های آموزشی و ساختاری/ اداری مورد مشاهده در مدارس  همراه با ارائه گزارش با تاکید براستفاده از منابع مناسب علمی، هدایت استاد راهنما و ایده های خلاقانه باشد.

این گزارش، گزارش کارورزی مربوط به واحد درس تمرین معلمی 1 در مدارس است. دراین گزارش به ارائه مطالبی پرداخته شده است که از حضور بنده در دبیرستان متوسطه اول به دست آمده است.

بخش اصلی گزارش شامل سه فصل می باشد:

فصل اول: در این فصل شرایط فیزیکی مدرسه توصیف گردیده است.

فصل دوم: در این فصل در رابطه با وضعیت تربیتی و عاطفی و ارتباطات انسانی حاکم بر آموزشگاه مطالبی ذکر گردیده است. مانند روابط عاطفی بین معلم و شاگرد، درک حالات روانی دانش‌آموزان   و ایجاد جو مثبت و سازنده در کلاس و... می‌باشد که تبیین علمی نیز برای آن ها ذکرگردیده است. همچنین در پایان هر عنوان پیشنهادات خود را بیان نموده‌ام.

فصل سوم: دراین فصل درمورد وضعیت آموزشی مدرسه مانند میزان وضوح و شفاف بودن مطالب و میزان درگیرکردن دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری و ... است و همچنین تبیین علمی هرعنوان ذکر گردیده و در پایان هر عنوان پیشنهادات خود را بیان نموده‌انم. همچنین گزارش ساختار اداری نیز همراه گزارش آموزشی ادغام گردیده است و در همین فصل مطرح شده است.

فرمت قایل: Word    تعداد صفحات: 115 

نمونه ای از این "گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی" را می توانید رایگان از اینجا دانلود کنید.

 

 

دسته:

دانلود گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی